Game Guides > Game FAQ >  

How do you unlock vegeta ss4 for shin budokai

How do you unlock vegeta ss4 for shin budokai
well figure it out you self